Workshop 03.07.2018

Pozvánka / Zaproszenie

na stretnutie expertov a projektového tímu spojeného s workshopm k projektu "Lesy nepoznajú hranice" / spotkanie ekspertów i zespół projektowy związany z warsztatem projektowym na temat projektu "Lasy nie znają granic"

Miesto konania / Miejsce akcji: ŠARIŠ PARK, Železničná 1900, 082 21 Veľký Šariš

Dátum konania / Data postępowania: 02. - 04. 07. 2018 (pondelok, utorok, streda / Poniedziałek, wtorek, środa)

Program stretnutia / Harmonogram spotkań:

  • Otvorenie / Otwarcie
  • Oboznámenie účastníkov projektu s ukončením úlohy Inovácia metód a foriem vyučovania vybraných odborných predmetov a aplikácia relevantných zistení, hodnotenie a závery / Zapoznanie uczestników projektu z zakończeniem zadania Innowacja metod i form ksztalcenia wybranych przedmiotów oraz zastosowanie istotnych wyników pracy, oceny i wniosków
  • Oboznámenie účastníkov projektu s ukončením úlohy Pilotný program implementácie formou výmenných študijných pobytov / Zapoznanie uczestników projektu z zakończeniem zadania Wdrozeniowy program pilotażowy w formie wymiany uczniów
  • Obhliadka Opálových baní na Dubníku / Wycieczka po Kopalniach Opalskich w Dubníku
  • Prezentácie SK a PL expertov z výmenných pobytov študentov / Prezentacja ekspertów SK i PL z pobytów studenckich
  • Oboznámenie účastníkov projektu so začatím poslednej úlohy Vytvorenie optimálneho modelu obsahu vzdelávania pre školu a prax / Zapoznanie uczestników projektu z rozpoczęciem ostatniego zadania Opracovanie optymalnego modelu ksztalcenia dla szkól i praktyk zawodowych
  • Analýza vecnej a finančnej realizácie projektu / Analiza materialnej i finansowej realizacji projektu
  • Realistický predpoklad a odporúčania pre zostávajúce obdobie realizácie projektu / Realistyczne założenia i zalecenia dotyczące pozostałego okresu realizacji projektu
  • Záver / Wnioski

Vložte svoj text