Publicita projektu

 • Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020

 • Názov projektu: "Lesy nepoznajú hranice"

  PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00

  Vedúci partner: Spojená škola v Prešove

  Partner projektu: Zespół Szkół Leśnych w Lesku

  Obdobie realizácie projektu:

  01.10.2017 - 30.10.2018

  Celková hodnota projektu: 279 926,80 €

  Európsky fond regionálneho rozvoja 85%: 237 937,78 €

  Štátny rozpočet 5%: 14 153,34 €

  Vlastné zdroje 10%: 27 835,68 €

  Hlavný cieľ projektu:

  Hlavným cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu a rozvoju cezhraničného vzdelávania v oblasti stredoškolského lesníctva a optimálnym vytvorením modelu pre školu a prax. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom dielčích aktivít, porovnaním obsahu vzdelávania v oblasti stredoškolského lesníctva v poľsko-slovenskom cezhraničnom regióne s následnou aplikáciou relevantných zistení pri tvorbe optimálneho modelu pre školu a prax.

  Cieľové skupiny projektu:

  Primárnymi cieľovými skupinami sú:

  • študenti partnerských škôl, ktorí sa či už aktívne zúčastnia na pilotnom programe výmenných pobytov, alebo budú neskôr ťažiť z výstupov, ktoré z projektu vzídu
  • Pedagógovia, ktorí sa budú zúčastňovať na implementácii projektu ako experti alebo projektový tím

  Projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej únie.