Stretnutia expertov a projektového tímu

Pozvánka / Zaproszenie

na stretnutie expertov a projektového tímu k projektu "Lesy nepoznajú hranice" / Na spotkanie ekspertów i zespołu projektowego na temat projektu "Lasy nie znają granic"

Miesto konania / Miejsce akcji: Penzión Eldorado, Nábrežná č. 1, 080 01 Prešov, Slovensko

Dátum konania / Data postępowania: 10. - 12. 11. 2017 (piatok, sobota, nedeľa / Piątek, sobota, niedziela)

Program stretnutia / Harmonogram spotkań:

  • Otvorenie / Otwarcie
  • Prehliadka priestorov Školského hospodárstva ako organizačnej zložky SŠ / Badanie pomieszczeń Szkoły Gospodarki jako elementu organizacyjnego SŠ
  • Prezentácia - informácie o projekte / Prezentacja - Informacje o projekcie
  • Argumentácia výberu vhodnej témy (súboru tém) z TVVP / Uzasadnienie wyboru tematu (zestawu tematów) z programów kształcenia
  • Informácie k príprave učebných zdrojov pre žiaka k vybratej téme (súboru tém) /przygotowanie materiałów edukacyjnych dla ucznia do wybranego tematu (zestawu t ematów)
  • Informácie k príprave metodicko-didaktického postupu pre učiteľa k vybratej téme (súboru tém) / przygotowanie procedur metodyczno-dydaktycznych do realizacji tematów
  • Plánovanie stretnutia v Poľsku / Planowanie spotkania w Polsce
  • Záver / Wnioski