Stretnutie 12. - 14. 01. 2018

Dňa 12-14 januára 2018 sa v Lesku konalo štvrté stretnutie odborníkov a projektového tímu v rámci projektu "Lesy nepoznajú hranice", v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG VA Poľsko - Slovensko 2014-2020.

Na stretnutí sa zúčastnilo 14 odborníkov a 6 osôb patriacich do projektových tímov. 

Toto stretnutie bolo zhrnutím prvej úlohy projektu, t. J. Komparatívna analýza obsahu odborného vzdelávania. Na predchádzajúcich stretnutiach si poľskí a slovenskí experti vymenili vzdelávacie materiály, vzdelávacie programy, časové harmonogramy za konkrétny predmet. Na základe zhromaždených materiálov a výmeny pripomienok a skúseností z oboch strán, každý odborník pripravil vo forme dokumentu porovnávaciu analýzu svojho predmetu, ktorý prezentoval. Ukázalo sa, že existuje veľa podobností, ale aj veľa rozdielov v vyučovaných predmetoch.

Vďaka tejto úlohe a vývoju analýz budú odborníci v druhej úlohe vyvíjať materiály pre študentov, ako aj kúpu potrebného vybavenia na vykonanie tejto úlohy. V rámci tejto schôdze sa diskutovalo aj o výmene študentov medzi partnerskými školami, ktoré sa uskutoční v marci, apríli a máji. Na konci stretnutia koordinátori projektov a manažéri poďakovali všetkým odborníkom za ich odhodlanie a prácu ako súčasť prvej úlohy, ako aj s harmonogramom ďalších stretnutí odborníkov.