Stretnutie 26. - 28. 01. 2018

Pozvánka / Zaproszenie

na stretnutie expertov, gestorov a projektového tímu k projektu "Lesy nepoznajú hranice" / Na spotkanie ekspertów, gestorów i zespołu projektowego na temat projektu "Lasy nie znają granic"

Miesto konania / Miejsce akcji: ŠARIŠ PARK, Železničná 1900, 082 21 Veľký Šariš

Dátum konania / Data postępowania: 26. - 28. 1. 2018 (piatok, sobota, nedeľa / Piątek, sobota, niedziela)

Program stretnutia / Harmonogram spotkań:

  • Otvorenie / Otwarcie
  • Prehliadka Múzea v Trebišove / Wycieczka po muzeum w Trebišovie
  • Predstavenie gestorov a ich úlohy v projekte / Wprowadzenie gestorów i ich roli w projekcie
  • Informácie k finalizácii komparatívnej analýzy / Informacje do sfinalizowania analizy porównawczej
  • Stanovenie termínov k finalizácii učebných zdrojov pre žiaka k vybratej téme (súboru tém) / Ustalanie terminów finalizacji zasobów edukacyjnych do wybranego tematu (zestawu tematów),
  • Upresnenie termínov výmenných pobytov študentov/ Specyfikacja okresów wymiany studenckiej
  • Plánovanie stretnutia v Poľsku / Planowanie spotkania w Polsce
  • Záver / Wnioski