Výmenný pobyt 11. - 16. 03. 2018

Správa o priebehu výmenného pobytu žiakov v dňoch 11. - 16. 3.2018

Nedeľa - 11.3.2018

Príchod žiakov z Leska v podvečerných hodinách. Po privítaní boli žiaci a pedagogický dozor ubytovaní v Penzióne Mladosť. Po ubytovaní a večeri boli účastníkom podané prvotné informácie o organizácii a priebehu výmenného pobytu.

Pondelok - 12. 3. 2018

Prvý praktický deň pobytu bol venovaný prehliadke školy a teoretickej príprave z predmetov Hospodárska úprava lesov a Lesná ťažba. Po privítaní nasledovala krátka prehliadka školy, školského internátu a areálu školy. Následne boli žiaci sústredení do rokovacej miestnosti školy, kde prebiehala teoretická príprava. Vyučovanie bolo realizované v dvoch blokoch.

Doobedňajší blok bol venovaný predmetu Hospodárska úprava lesov. Žiakom boli rozdané učebné materiály. Následne Ing. Kostelník v krátkosti predstavil samotný predmet, potom sa podrobne venoval projektovej téme. Pri výklade žiakom ozrejmil problematiku zisťovania zásob lesných porastov metódou JOK, pričom bol výklad doplnený prezentáciou.

Poobedňajší blok bol venovaný predmetu Lesná ťažba. Žiakom boli taktiež rozdané učebné materiály. Ing. Karaš krátko predstavil predmet a podrobne projektovú tému. Projektovou témou boli chyby dreva, ich meranie a sortimenty surového dreva v zmysle legislatívy SR. Pri výklade bola taktiež využitá prezentácia.

Utorok - 13. 3. 2018

Tento deň bol venovaný Hospodárskej úprave lesa, konkrétne praktickej príprave a zisťovaniu veličín pre výpočet zásoby porastu metódou JOK. Školským autobusom boli účastníci vyvezení na Školské hospodárstvo Cemjata, kde boli zavedení do konkrétneho porastu pre výpočet zásoby. Ing. Kostelník vysvetlil postup prác a žiakom boli rozdané pomôcky na meranie hrúbky - priemerky, výšky - výškomery, kriedy a priemerkovacie zápisníky. Žiaci boli rozdelení do dvojíc a rozostavení v poraste, kde následne priemerkovali porast naplno, zmerané stromy označili kriedou a hrúbky zapisovali do priemerkovacích zápisníkov. Po ukončení priemerkovania a sumarizácii údajov o hrúbke bol v zmysle realizovanej metódy zisťovania zásob porastov odmeraný potrebný počet výšok stromov v určených hrúbkových stupňoch. Údaje o výškach boli zaznamenané.

V závere dňa sa žiaci oboznámili s technológiou približovania dreva koňmi v mladých lesných porastoch. Uvedená technológia bola predvedená s ohľadom na skutočnosť že v Poľsku je sústreďovanie dreva koňmi skôr výnimkou. Väčšina žiakov videla túto technológiu po prvýkrát.

Streda - 14. 3. 2018

Deň bol venovaný predmetu Lesná ťažba. V učebni na Školskom hospodárstve Cemjata Ing. Karaš ozrejmil organizáciu dňa a v krátkosti previedol výklad k meraniu chýb dreva. Žiakom boli rozdané pomôcky na meranie - priemerky, meracie pásma, náčrty surových kmeňov a tabuľky na zapisovanie chýb. Následne boli žiaci prevezení na lesný sklad, kde boli pripravené surové kmene. Žiaci pracovali v skupinách a za pomoci učebných zdrojov, meracích pomôcok a učiteľov na pripravených surových kmeňoch zisťovali jednotlivé chyby dreva, ktoré zmerali. Zistené chyby a ich parametre zaznačovali do pripravených náčrtov. Prípadné nejasnosti alebo problémy pri meraní boli konzultované s učiteľmi. Po ukončení zisťovania a merania chýb na surových kmeňoch sa všetci premiestnili na lesný sklad, kde boli pripravené výrezy určené na aukciu dreva. Žiaci opäť pracovali v skupinách, určené výrezy premerali a zisťovali prítomnosť chýb dreva. Údaje zapisovali do náčrtov a tabuliek.

Po ukončení vonkajších prác v poobedňajších hodinách hostia navštívili Krajské múzeum v Prešove.

Štvrtok - 15. 3. 2018

Doobedňajší program bol venovaný exkurzii zameranej pestovanie lesa výberkovým hospodárskym spôsobom, ktorý prestavuje prírode blízke obhospodarovanie lesa. Boli navštívené porasty Lesov SR v Smolníckej osade, kde sa tento spôsob obhospodarovania realizuje už niekoľko desiatok rokov. Pri pochôdzke porastami bol priebežne podávaný odborný výklad tamojším zamestnancom lesov SR p. Kovalčíkom, ktorý sa tejto problematike v danej lokalite venuje viac ako 25 rokov. Predmetné porasty slúžia aj ako demonštračné objekty medzinárodného projektu Pro Silva, ktorý propaguje prírode blízke obhospodarovanie lesa.

V poobedňajších hodinách boli žiaci rozdelení do dvoch skupín podľa tried.

Jedna trieda dokončovala výpočet zásoby porastu metódou JOK, pričom využila namerané hodnoty z terénu. Ing. Kostelník samotný výpočet najprv vysvetlil a taktiež pomáhal žiakom pri samotnom výpočte.

Druhá trieda sa venovala sortimentom surového dreva, kde na základe zistených a zmeraných chýb dreva v teréne, zatrieďovala tieto sortimenty do tried akosti, v zmysle noriem sortimentov surového dreva platných SR. Ing. Karaš prezentoval spôsob zatrieďovania a taktiež konzultoval prípadné nejasnosti pri zatrieďovaní zo strany žiakov.

Následne sa triedy po ukončení úlohy vymenili a dokončili úlohu z druhého predmetu.

Piatok - 16. 3. 2018

V doobedňajších hodinách prebehlo celkové vyhodnotenie pobytu.

V rámci Hospodárskej úpravy lesov bolo konštatované, že vybraná projektová téma, zameraná na výpočet zásoby porastov metódou JOK, predstavovala pre hosťujúcich žiakov úplnú novinku, ktorá sa líši od spôsobov zisťovania zásob porastov v Poľsku.

Vybraná téma z Lesnej ťažby ukázala, že chyby dreva a ich meranie na Slovensku a Poľsku sú veľmi podobné, avšak boli nájdené určité odchýlky v meraní niektorých chýb dreva. Tieto odchýlky boli viditeľné v teréne pri meraní chýb, kedy niektorí poľskí žiaci merali chyby ako v Poľsku.

Po vyhodnotení a rozlúčke hostia z Leska odcestovali domov.