Záverečná konferencia projektu 25.10.2018

Zápisnica

zo záverečnej konferencie projektu "Lesy nepoznajú hranice"

Miesto konania: ŠARIŠ PARK, Železničná 1900, 082 21 Veľký Šariš

Dátum konania: 25.10.2018

Dňa 25.10.2018 sa v Prešove konala záverečná konferencia projektu "Lesy nepoznajú hranice".

Konferenciu otvoril a prítomných privítal Ing. Miroslav Fuchs, PhD., ktorý v pripravenej prezentácii zhrnul realizáciu celého projektu a vyslovil poďakovanie všetkým účastníkom na Slovenskej a Poľskej strane.

Hlavným programom konferencie boli prezentácie študentov z oboch partnerských krajín z výmenných pobytov a stručné predstavenie posledného výstupu projektu "Odporúčania pre úpravu učebných osnov vybraných odborných predmetov" Sk a PL expertmi.

Projektové tímy oboch partnerov hodnotili celkový priebeh realizácie projektu, oba tímy sa zhodli na časovej náročnosti plánovania stretnutí expertov a projektového tímu, vedúci partner oboznámil prítomných s náročnosťou realizácie verejných obstarávaní k jednotlivým výdavkom rozpočtu. Členovia riadiacich tímov projektu vyjadrili uznanie expertom oboch partnerov pri precíznom vypracovaní komparatívnych analýz, učebných zdrojov, metodických príručiek pre pedagógov a taktiež posledného výstupu projektu "Odporúčania pre úpravu učebných osnov vybraných odborných predmetov".

Oba projektové tímy sa zhodli na úspešnej realizácii aktivít projektu, koordinátori projektu úspešne plánovali stretnutia a workshopy, finanční manažéri podávali žiadosti o platbu spolu s povinnými prílohami v súlade s príručkou pre prijímateľa a projektoví manažéri zodpovedne kontrolovali a riadili realizáciu a chod celého projektu. Finanční manažéri oboznámili riadiaci tím s podaním záverečnej čiastkovej žiadosti o platbu.

Vedúci partner projektu zhodnotil úspešné ukončenie projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí príspevku.

Prítomní diskutovali o celom priebehu projektu a vyslovili poďakovanie vedeniu škôl v Prešove a v Lesku.

Záverečnú konferenciu ukončil poďakovaním riaditeľ školy v Prešove a riaditeľka partnerskej školy v Lesku.v