Stretnutie 11. - 13. 05. 2018

Pozvánka / Zaproszenie

na stretnutie expertov, gestorov a projektového tímu k projektu "Lesy nepoznajú hranice" / Na spotkanie ekspertów, gestorów i zespołu projektowego na temat projektu "Lasy nie znają granic"

Miesto konania / Miejsce akcji: ŠARIŠ PARK, Železničná 1900, 082 21 Veľký Šariš

Dátum konania / Data postępowania: 11. - 13. 5. 2018 (piatok, sobota, nedeľa / Piątek, sobota, niedziela)

Program stretnutia / Harmonogram spotkań:

  • Otvorenie / Otwarcie
  • Zhodnotenie priebehu realizácie projektu, informácie o stave podaných žiadostí o platbu / Ocena postępów realizacji projektu, informacja o stanie złożonych wniosków o płatność
  • Zhodnotenie priebehu dvoch výmenných pobytov študentov, prezentácie / Ocena przebiegu dwóch pobytów studenckich, prezentacji
  • Výstup na Šarišský hrad, poznávanie okolia / Wyjście na zamek Šariš, zwiedzanie okolicy
  • Príprava harmonogramu činností k poslednému výmennému pobytu študentov / Przygotowanie harmonogramu zajęć dla ostatniej wymiany studentów
  • Oboznámenie sa s ukončením druhej úlohy projektu a informácie k nasledujúcej úlohe Vytvorenie optimálneho modelu vzdelávania pre školu a prax / Zapoznanie się z zakończeniem drugiego zadania projektowego i informacjami do następnego zadania Opracowanie optymalnego modelu edukacji dla szkoły i praktyki
  • Plánovanie stretnutia v Poľsku v júni / Planowanie spotkania w Polsce w czerwcu
  • Záver / Wnioski