Výmenný pobyt 13. - 19. 05. 2018

Správa o priebehu výmenného pobytu žiakov v dňoch 13. - 19. 5.2018

Nedeľa - 13.05.2018

Žiaci partnerskej školy z Leska spolu s pedagogickým dozorom pricestovali do Prešova v podvečerných hodinách. Po privítaní boli žiaci a pedagogický dozor ubytovaní v Penzióne Mladosť. Po ubytovaní a večeri boli účastníkom poskytnuté základné informácie o organizácii a priebehu výmenného pobytu.

Pondelok - 14.05.2018

Prvá časť výmenného pobytu žiakov sa venovala teoretickej príprave. Náplňou tohto

pracovného stretnutia bola teoretická príprava z predmetu Poľovníctvo, aby žiaci mohli plniť zadané praktické úlohy. V teoretickej príprave sa venovali odhadu veku živej srnčej zveri a určovaniu veku ulovenej srnčej zveri. Táto problematika bola žiakom vysvetlená formou powerpointovej prezentácie. Žiaci pracovali s učebnými materiálmi, ktoré boli preložené do poľského jazyka. Praktické riešenie zadanej úlohy spočívalo v konkrétnom

vypracovaní zadanej úlohy. Žiaci pracovali na učebni, dostali potrebné pomôcky - čeľuste srnčej zveri rôzneho veku, určovacie kľúče, vzorkovnice, fotomateriály a prácou v tímoch

riešili úlohu odhadu veku ulovenej srnčej zveri na základe obrusu chrupu. Taktiež sa dozvedeli o chove srnčej zveri na školskom hospodárstve Cemjata, a o problematike veľkoplošného hospodárenia so zverou na Slovensku.

Utorok - 15.05.2018

Celodenný program predmetu Ekonomika bol zameraný na teoretické a praktické poznatky z oblasti predaja dreva na Slovensku. Žiakom boli podané informácie o lesoch Slovenskej republiky, o spôsoboch predaja dreva, o dodávaťeľsko-odberateľských vzťahoch, o cenách dreva a o aukciách dreva. Pre žiakov sme si pripravili aukciu dreva na školskom hospodárstve Cemjata. Pre nepriaznivé počasie sme problematiku zvládli v učebni. Každý žiak dostal praktický príklad, na ktorom mal aplikovať získané teoretické poznatky z danej problematiky. Po vyriešení zadania bol vyhodnotený najúspešnejší riešiťeľ.

Streda - 16.05.2018

Celodenný program bol venovaný odbornej exkurzii z poľovníctva. Žiaci navštívili zvernicu s chovom raticovej zveri v Betliari, ktorá je z poľovníckeho aj historického hľadiska na Slovensku jedinečnou. Po návšteve poľovníckeho zámočku nasledovala exkurzia do objektu zvernice. Tu sa dozvedeli o význame zvernice, chovanej zveri a poľovníckych zariadeniach, prikrmovaní, veterinárnej starostlivosti a love zveri. V odpoludňajšom bloku nasledovala prednáška pracovníka zvernice s ukážkami trofejí zveri chovanej vo zvernici. Tu boli žiaci aktívne zapojení do prednášky takou formou, že každý žiak hodnotil pridelenú trofej raticovej zveri, jej vek i správnosť jej odlovenia.

Štvrtok - 17.05.2018

V rámci predmetu Aplikovaná informatika bol celodenný program zameraný na prácu v učebni. Na začiatku boli žiakom podané teoretické poznatky potrebná na následnú prácu s praktickým zadaním. Boli oboznámený s prostredím informačného systému WEBLES 2.0. Následne spracovali kompletné ekonomické zadanie, pri ktorom si prvotné údaje získali z informačného systému, nasledovali teoretické výpočty, ktoré následne spracovali v informačnom systéme a spracované výsledky si navzájom prezentovali.

Piatok - 18.05.2018

V doobedňajších hodinách prebehlo celkové vyhodnotenie pobytu. V rámci predmetu Aplikovaná informatika bolo konštatované, že vybraná projektová téma, zameraná na prácu s informačným systémom WEBLES 2.0, bola zvolená veľmi vhodne. Žiaci mali možnosť vidieť rozdiely medzi IS používaným v domovskej krajine a na Slovensku.