Program cezhraničnej spolupráce

Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020


Popis projektu

Prioritná os: Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia

Špecifický cieľ: Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania

Názov projektu: "Lesy nepoznajú hranice" 

                             PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00

Vedúci partner: Spojená škola

Partner projektu: Zespół Szkół Leśnych w Lesku

Obdobie realizácie projektu: 01.10.2017 - 30.10.2018

Celková hodnota projektu: 279 926,80 €

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu a rozvoju cezhraničného vzdelávania v oblasti stredoškolského lesníctva a optimálnym vytvorením modelu pre školu a prax. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom dielčich aktivít, porovnaním obsahu vzdelávania v oblasti stredoškolského lesníctva v poľsko-slovenskom cezhraničnom regióne s následnou aplikáciou relevantných zistení pri tvorbe optimálneho modelu pre školu a prax. Projekt si dáva za cieľ porovnať teoretickú a praktickú výučbu vybraných odborných premetov v odbore lesníctva medzi dvoma partnerskými školami a na základe komparatívnej analýzy, pilotných výmenných pobytov a práce cezhraničnej expertnej skupiny vytvoriť odporúčania pre zmenu učebných osnov a aplikáciu zistení vo vyučovacom procese.