Pozvánka / Zaproszenie

na stretnutie projektového tímu k projektu "Lesy nepoznajú hranice" / Na spotkanie zespołu projektowego na temat projektu "Lasy nie znają granic"

Miesto konania / Miejsce akcji: Penzión Eldorado, Nábrežná č. 1, 080 01 Prešov, Slovensko

Dátum konania / Data postępowania: 27. - 29. 12. 2017 (streda, štvrtok, piatok / Środa, czwartek, piątek)

Program stretnutia / Harmonogram spotkań:

  • Otvorenie / Otwarcie
  • Diskusia k priebehu realizácie projektu z časového a finančného hľadiska, rôzne / Dyskusja na temat postępów realizacji projektu z punktu widzenia finansowego i czasowego, inna
  • Stanovenie termínov výmenných pobytov, dodržiavanie propagácie projektu, rôzne / Ustalanie warunków wymiany pobytów, przestrzeganie zasad promocji projektu, różne
  • Zhodnotenie realizovaného workshopu, stanovenie termínov na odovzdanie komparatívnej analýzy vypracovanej expertmi, stanovenie termínov stretnutí expertov, gestora a projektového tímu / Ocena zrealizowanych warsztatów, ustalenie terminów przedkładania przez ekspertów ekspertyz porównawczych, wyznaczanie terminów na spotkania ekspertów, gestów i zespołów projektowych
  • Záver / Wnioski