Aktivity projektu

Projekt pozostáva zo štyroch úloh, ktoré na seba tematicky nadväzujú a tvoria celý proces prípravy a aktualizácie učebných osnov. 


Prvou úlohou je príprava komparatívnej analýzy vybraných odborných predmetov oboch partnerských škôl. 


Na úlohu nadväzuje príprava učebných zdrojov pre cieľové skupiny (študenti 3. ročníka) a metodicko-didaktických pokynov pre pedagógov., ktoré budú tvoriť učebné materiály pre realizáciu výmenných pobytov. Zároveň budú obe školy dovybavené potrebnými technickými didaktickými pomôckami. 


V rámci tretej úlohy študenti absolvujú pilotný program výmenných pobytov, počas ktorých spoznajú špecifiká vzdelávania na partnerskej škole a skupina expertov cez nezávislé hodnotenia gestorov získa potrebné výstupy z praktických cvičení. 


Tieto hodnotenia budú zapracované v poslednej úlohe, ktorej výstupom budú odporúčania pre učebné osnovy jednotlivých vybraných odborných predmetov. Tieto odporúčania, a ich zapracovanie do učebných osnov, prinesú zvýšenie kvality vzdelávania, lepšiu prípravu študentov na prácu v poľsko-slovenskom cezhraničnom priestore. A povedú k posilneniu profilácie i konkurencieschopnosti oboch škôl v regióne.