Výmenný pobyt 15. - 20. 04. 2018

Správa o priebehu výmenného pobytu žiakov v dňoch 15. - 20. 4.2018

Nedeľa - 15.04.2018

Žiaci partnerskej školy z Leska spolu s pedagogickým dozorom pricestovali do Prešova v podvečerných hodinách. Po privítaní boli žiaci a pedagogický dozor ubytovaní v Penzióne Mladosť. Po ubytovaní a večeri boli účastníkom poskytnuté základné informácie o organizácii a priebehu výmenného pobytu.

Pondelok - 16.04.2018

Prvá časť výmenného pobytu žiakov sa venovala teoretickej príprave. Žiaci boli rozdelení do dvoch pracovných skupín podľa tried. Náplňou stretnutia bola teoretická príprava z predmetov Ochrana lesov a Pestovanie lesov, ktorá bola realizovaná v dvoch súbežných blokoch - prvá skupina sa venovala danej problematike z Ochrany lesov a druhá skupina téme z Pestovania lesov. Po obedňajšej prestávke sa skupiny vymenili a vyučovanie pokračovalo podľa určeného plánu.

Žiakom boli rozdané učebné materiály z daných predmetov, ktoré boli preložené do poľského jazyka.
Ing. Vladimír Maňkoš oboznámil žiakov s náplňou projektovej témy, ktorá sa týkala škôd spôsobovaných poľovnou zverou. Pri výklade žiakom ozrejmil danú problematiku, konkrétne výklad všetkých dôležitých pojmov a taktiež spôsoby zisťovania škôd, ktoré spôsobuje zver na lesných porastoch. V druhej časti podrobne vysvetlil žiakom na powerpointovej prezentácii metodický postup pre výpočet náhrad za poškodenie lesných porastov zverou.

Ing. František Štupák oboznámil žiakov s náplňou projektovej témy, ktorá sa týkala fenotypovej klasifikácie bukového porastu. Pri výklade žiakom vysvetlil problematiku zdrojov lesného reprodukčného materiálu na Slovensku, konkrétne výklad všetkých dôležitých pojmov a taktiež postup určenia fenotypovej hodnoty lesných drevín. V druhej časti sa žiaci zoznámili so záverečnými protokolmi k danej téme vypracovanými žiakmi našej školy.

Utorok - 17.04.2018

Ráno sa žiaci pod vedením pedagogického dozoru a expertov presunuli školským autobusom na lesnícky náučný chodník Tajch pri obci Pavlovce, ktorý je súčasťou lesnej správy Hanušovce nad Topľou. Náučný chodník slúži ako výukový zdroj najmä pre lesnícke školy a je zameraný na les a jeho funkcie, genetickú hodnotu existujúcich semenných zdrojov, trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov - prírode blízke hospodárenie (objekt PRO SILVA), zakladanie lesa, lesnícke činnosti v ochrane lesa a pod.

Študenti na jednotlivých stanovištiach pracovali v skupinách, kde prakticky riešili úlohy z danej problematiky.

Pod vedením Ing. Vladimíra Maňkoša si žiaci priamo v poraste osvojili metodiku zisťovania a posúdenia škôd, ktoré spôsobuje zver na porastoch.

Pod vedením Ing. Františka Štupáka zisťovali priamym meraním taxačné veličiny pre potreby následného spracovania kancelárskymi prácami.

Po skončení vonkajších prác v poobedňajších hodinách hostia navštívili historické centrum Prešova.

Streda - 18.04.2018

Deň bol venovaný tematickej odbornej exkurzii, ktorá sa realizovala v NP Slovenský kras, konkrétne NPR Zádielska tiesňava. Prostredie Zádielskej doliny a priľahlých planín je zaujímavé z geologického a botanického hľadiska, keďže rastlinné spoločenstvá patria do oblasti panónskej a karpatskej flóry. Na trase je možno v čase vegetácie obdivovať vyše 900 druhov vyšších rastlín. Pre dolinu je charakteristický tzv. zvrat vegetačných pásiem, kde v nižších nadmorských výškach nájdeme podhorské a bučinové druhy a hore na planine stepné a lesostepné fytocenózy. V doline žijú aj endemity živočíšnej ríše. Vďaka vysokému počtu jaskýň tu možno večer a v noci vidieť množstvo netopierov. Vyskytuje sa tu tiež skoro 70 druhov vtáctva. Z typologického hľadiska je lokalita taktiež zaujímavá, pretože sa tu vyskytujú viaceré skupiny lesných typov (napr. vápencová bučina, alebo drieňová dúbrava), ktoré v Poľsku nie sú zastúpené. Na trase je množstvo nádherných výhľadov do tiesňavy s množstvom krasových útvarov a javov, ktoré si žiaci fotograficky zdokumentovali.

Po príchode do Prešova v poobedňajších hodinách hostia navštívili prostredie kalvárie v Prešove.

Štvrtok - 19.04.2018

Doobedňajší program bol venovaný odbornej exkurzii, ktorá sa realizovala v NPR Kokošovská dubina. Zameraná bola na problematiku vzniku, výskytu a ochrany vzácneho ekotypu duba zimného "kokošovský".

Následne sa žiaci presunuli pár kilometrov nad obec Zlatá Baňa, kde navštívili banské priestory Opálových baní na Dubníku. V súčasnosti je to jediná lokalita v Európe, kde sa ťaží drahokam drahý opál.

V poobedňajších hodinách boli žiaci rozdelení do dvoch skupín podľa tried.

Jedna trieda dokončovala zadanie úlohy z ochrany lesov - spôsoby poškodzovania porastov zverou, zisťovanie škôd zverou a výpočet náhrad za poškodenie lesných porastov zverou. Ing. Maňkoš samotný výpočet najprv vysvetlil a taktiež pomáhal žiakom pri samotnom výpočte.

Druhá trieda sa venovala kancelárskym prácam z pestovania lesov - fenotypová klasifikácia. Ing. František Štupák formou vzájomných konzultácií viedol žiakov k výpočtom a záverečným korekciám hodnôt pre určenie fenotypovej hodnoty bukového porastu.

Následne sa triedy po ukončení úlohy vymenili a dokončili úlohu z druhého predmetu.

Piatok - 20.04.2018

V doobedňajších hodinách prebehlo celkové vyhodnotenie pobytu.

V rámci Ochrany lesov bolo konštatované, že vybraná projektová téma, zameraná na škody spôsobované zverou bola zvolená vhodne, pretože žiaci si mohli porovnať spôsoby poškodzovania a zisťovania škôd zverou v Poľsku a na Slovensku. Pri spoločnom hodnotení sa zhodli, že spôsoby poškodzovania porastov zverou sú v obidvoch krajinách prakticky zhodné. Rozdiely boli v metodike zisťovania a oceňovania škôd, kde poľská strana ocenila spôsob pri výpočte náhrad za poškodenie lesných porastov zverou, ktorý sa v Poľsku nepoužíva

V rámci Pestovania lesov bolo konštatované, že vybraná projektová téma fenotypová klasifikácia bukového porastu bola vhodne zvolená, pretože žiaci si mohli vyskúšať odlišný spôsob hodnotenia kvality lesných porastov pre potreby získavania lesného reprodukčného materiálu ako je vykonávaný v Poľsku.

Poľskými žiakmi a ich pedagogickým dozorom bol vysoko hodnotený prínos odborných exkurzií zameraných na lesné spoločenstvá v podmienkach, ktoré sa v Poľsku nevyskytujú.

Po vyhodnotení a rozlúčke hostia z Leska odcestovali domov.