Stretnutie 16. - 18. 02. 2018

Vložte svoj text

ZAPROSZENIE / POZVÁNKA

Na spotkanie ekspertów i zespołu projektowego na temat projektu "Lasy nie znają granic" / Na stretnutie odborníkov a projektového tímu v súvislosti s projektom "Lesy nepoznajú hranice"

Miejsce: Hotel "Szelców" ul. Piłsudskiego 37 38-600 Lesko, Polska / Miesto: Hotel "Szelców" Piłsudskiego 37 38-600 Lesko, Poľská republika

Data: 16 - 18.02.2018 (piątek, sobota, niedziela) / Dátum: 16.02 - 18.02.2018 (piatok, sobota, nedeľa)

Harmonogram spotkania / Harmonogram stretnutia

Otwarcie spotkania / Otvorenie stretnutia

Przedstawienie zaleceń metodyczno - dydaktycznych do prowadzenia zajęć. / Prezentácia metodických a didaktických odporúčaní pre vyučovacie hodiny.

· Praca ekspertów nad materiałami edukacyjnymi dla uczniów / Práca odborníkov pri vzdelávacích materiáloch pre študentov

· Omówinie spraw dotyczących zamówionego sprzętu technicznego na potrzeby projektu. / Prediskutovanie veci týkajúcich sa objednaného technického vybavenia pre potreby projektu

· Przedstawienie przez zespoły projektowe raportu z realizacji i rozliczenia 1 zadania- Analiza wybranych przedmiotów zawodowych. / Prezentácia správy z realizácie a vysporiadania prvej úlohy projektovými tímami - Analýza vybraných odborných predmetov

· Planowanie kolejnego spotkania na Słowacji / Plánovanie ďalšieho stretnutia na Slovensku

Uwagi i wnioski / Poznámky a záver

Zakończenie spotkania / Ukončenie stretnutia